Lennätys lennokkikerhon puitteissa

Home / Lennätys lennokkikerhon puitteissa

Lennättämisen ohjeet

Lennettäessä lennokkikerhon puitteissa jokaisen jäsenen tulee noudattaa näitä ohjeita, joilla taataan turvallinen lennokilla lennättäminen.

 1. Jäsenen tulee olla rekisteröitynyt Traficomin dronerekisteriin sekä suorittanut hyväksytysti verkkoteoriakokeen.
 2. Jokaisen jäsenen tulee noudattaa voimassa olevaa OPS M1-32 ilmailumääräystä ja sitä mitä siinä on luvun 4 mukaan asetettu.
 3. Lisäksi on noudatettava valtioneuvoston asetuksessa ilmailulta rajoitetuista alueista säädettyjä kielto- ja rajoitusalueita sekä muissa ilmailumääräyksissä ja päätöksissä määriteltyjä UAS-ilmatilavyöhykkeitä.
 4. Ilmailulta rajoitetut alueet sekä maksimi lentokorkeudet tulee varmistaa ennen lentoa Aviamapsistä. Lennätysilmoitusten tekemistä suositellaan Aviamapsiin.
 5. Virallisilla lennokkikentillä sekä erillisissä tapahtumissa tulee lisäksi ottaa huomioon paikalliset säännöt sekä ohjeet.
 6. Jäsenellä tulee olla joko Suomen ilmailuliiton jäsenyyden vakuutus tai muu vastuuvakuutus, joka kattaa kolmannelle osapuolelle aiheutetut vahingot.

Näitä ohjeita noudattamalla voi jäsen lentää lennokkikerhon puitteissa.

Linkit:
Traficom rekisteröityminen ja verkkoteoriakoe
Aviamaps

Ilmailumääräys tiivistetysti

 1. Lennättäminen lähempänä kuin 50m vaakasuoralla etäisyydellä ulkosalle kokoontuneesta väkijoukosta tai väkijoukon yläpuolella on kiellettyä.
 2. Maksimissaan 3kg lennokin lennättäminen asutuskeskuksen tiheästi asutulla alueella on sallittua, kun lennättäminen voidaan suorittaa turvallisesti.
 3. Lennokista on käytävä ilmi sen käyttäjän nimi ja yhteystiedot.
 4. Lennättämisen on oltava suoraan näköyhteyteen perustuvaa. Lennokin on oltava kokoajan ohjattavissa ja sitä on lennätettävä vallitsevan sään ja valoisuuden huomioon ottaen riittävän lähellä niin, että muu ilmaliikenne ja esteet voidaan havaita ja kyetään arvioimaan väistämistarve luotettavasti.
 5. Lennättäminen videolinkin avulla (FPV) on sallittua niin, että toiminnan turvallisuuden varmistamiseksi käytetään vähintään yhtä avustajaa, joka havainnoi ympäristöä, sekä arvioi väistämistarpeen luotettavasti. Avustajan on ylläpidettävä jatkuvaa tietoisuutta lennokin sijainnista, tarkkailtava lennokkia ympäröivää ilmatilaa ilman apuvälineitä ja avustettava lennättäjää varmistamaan lennon turvallisuuden. Avustajalla ja lennättäjällä on oltava suora puheyhteys ilman viestintävälineitä.
 6. Lennätyskorkeuden on oltava alle 150 metriä maan tai veden pinnasta. Korkeusrajoitus ei koske kiinteän esteen läheisyydessä ja enintään 15 metriä sen yläpuolella tapahtuvaa lennättämistä kohteen omistajan luvalla. Korkeusrajoitus ei koske myöskään lennättämistä ilmailutiedotusjärjestelmässä julkaistuilla lennokkien lennätyspaikoilla, jos lennätyspaikan suurin sallittu lennätyskorkeus on suurempi kuin 150 metriä maan tai veden pinnasta.
 7. Lennokin on väistettävä kaikkia ilma-aluksia ja laskuvarjohyppääjiä.


Ilmailumääräys OPM M1-32 kokonaisuudessaan

Top